delirium White Atomizer Body

Complete atomizer body for the delirium White.